Zamówienia publiczne

Otwarcie ofert_dozór i ochrona mienia_2018

 

          Rzeszów, 14.12.2018 r.

Informacje Dotyczące otwarcia ofert w Postępowaniu

,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie’’.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie’’, ozn. ZP-26/9/2018.

O godzinie 9:15 w dniu 14.12.2018 r. w Budynku Administracyjnym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, odbyło się jawne otwarcie ofert dla ww. zadania.

Stwierdzono, że do dnia 14.12.2018 r., do godz. 9.00 wpłynęły 2 oferty na realizację zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 264 908,79 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych, 79/100).

Następnie oferty złożone w postępowaniu zostały otworzone zgodnie z kolejnością:

Oferta nr 1. MAGNUM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów.

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie:

263 768,19 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych, 19/100).

Doświadczenie personelu podane w ofercie:

1 usługa ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej.

Organizacja grupy interwencyjnej podana w ofercie:

Czas reakcji i dojazdu wyniesie do 8 min.

Oferta nr 2. Konsorcjum firm:

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie:

258 870,52 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych, 52/100).

Doświadczenie personelu podane w ofercie:

4 usługi ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej.

Organizacja grupy interwencyjnej podana w ofercie:

Czas reakcji i dojazdu wyniesie do 8 min.

Termin wykonania zamówienia był taki sam dla wszystkich oferentów:

Zgodnie z zapisami SIWZ - 12 miesięcy.

Przewidywany okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

Warunki płatności były takie same dla wszystkich oferentów:

Zgodnie z zapisami SIWZ – Rozliczenia będą następować w okresach miesięcznych, na podstawie faktury. Faktura winna być wystawiona przez Wykonawcę do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół uwzględniający usługi wykonane w ciągu danego miesiąca. Płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału właściwie wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego

Krzysztof Szela                    

Zastępca Dyrektora Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie    

 

 

 

Rzeszów, dn. 5.12.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19

Tel. (17) 853-52-78

 

Ogłasza:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie Usługi dla zadania pn.

 

 

„Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie”.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Muzeum pokój nr 209 od poniedziałku do piątku od godz. 800 – 1500, SIWZ jest dostępna również na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.rzeszow.pl

 

>>treść ogłoszenia<<

 

Poprawiony (środa, 05 grudnia 2018 11:06)

 

Rzeszów, dn. 19.11.2018 r.

ZP-26/6/2018 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

            Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,

o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986),

na wykonanie zadania pod nazwą:

,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu

– spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe.

Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.

Etap VII

- Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu,

którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’,

 

Zamawiający zawarł umowę na jego wykonanie z:

Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c.,

ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów.

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986),

Zamawiający informuje, iż podpisał umowę z ww. Wykonawcą, 

dniu 29.10.2018 r.

 

  

                                                                                               Bogdan Kaczmar

                                                                                               Dyrektor Muzeum

                                                                                               Okręgowego w Rzeszowie

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 19 listopada 2018 14:39)

 

 

 

Rzeszów, 23.10.2018 r.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w związku z realizacją zadania pn.

,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe.

Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII - Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu,

którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’,

przekazuje informację dot. ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy,

na podstawie art. 66, 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1579).

Szczegóły: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/ffb8408a-f14b-426d-b2d9-2402b09ba915

 

Tomasz Kusior

Poprawiony (wtorek, 23 października 2018 14:46)

 

Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (Zgłobień etap VII) 2018

Rzeszów, dn. 18.09.2018 r.

  

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19

Tel. (17) 853-52-78

 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONONEGO

 

 na wykonanie Usługi dla zadania pn.

  

,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.

Etap VII – Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’.

 

  

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Powiaty

 
 

Inne Jednostki

Gminy
 
 
 
Wojewódzkie Instytucje Kultury
Wojewódzkie Jednostki Oświatowe
Urzędy Pracy