Misja i Strategia

Opracowana strategia została poprzedzona kilkunastoma spotkaniami w gronie osób tworzących Kolegium Doradcze Dyrektora, odbytymi w roku 2011. Skoncentrowano się przede wszystkim na przygotowaniu swoistego audytu strategicznego w postaci analizy SWOT, osadzonej w realiach otoczenia. W analizie wskazano na mocne i słabe strony instytucji oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia zewnętrznego.

Wyniki analizy SWOT skłaniają do wyraźnego wskazania przewagi mocnych stron organizacji nad stronami słabymi. Wszechstronna i różnorodna oferta, niepozbawiona innowacyjnych elementów; dobrze przygotowana i doświadczona kadra są kapitałem, na którym powinna się opierać planowanie działań w wieloletniej perspektywie. Jednoczesne eliminowanie słabych stron pozwoli na utrwalenie
i wzmocnienie pozycji instytucji w środowisku i umożliwi jej stały rozwój. Przyjęty kierunek działania uwzględnia selektywny wybór mocnych stron biorąc pod uwagę możliwości finansowe i ostrożne planowanie w warunkach kryzysu finansowego. Przyjęta strategia rozwoju przyjmuje zatem delikatny optymizm w realizacji strategii sytuując Muzeum i jego rozwój w perspektywie ściśle powiązanej
z rozwojem ekonomicznym regionu.

Bazując na wspomnianej wyżej analizie przyjęto na zasadzie konsensusu stanowisk następująca misję dla strategii Muzeum Okręgowego Rzeszowie:

„Jesteśmy by zachowywać, dokumentować i upowszechniać dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem podkarpacia i miasta Rzeszowa, poprzez różnorodne działania muzealne z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych form przekazu”.

W świetle przeprowadzonej diagnozy, po uprzednim przedyskutowaniu propozycji  wniesionych przez pracowników oraz stanowisk działów muzeum, określono następujących cele jednostki:

 

Cel strategiczny (nadrzędny) na lata 2012-2016:

 

„Celem głównym Muzeum jest efektywne wypełnianie misji muzeum, korzystając z tradycji
i dostosowując działania do potrzeb współczesnego odbiorcy”.

 

Osiągnięcie celu strategicznego będzie uzależnione od jednoczesnej realizacji sześciu celów szczegółowych.

 Cele szczegółowe:

 

 1. Utrzymanie i rozwijanie zgromadzonego zasobu eksponatów oraz wzbogacanie wiodących kolekcji.
 2. Wzbogacenie oferty skierowanej do publiczności poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu.
 3. Wdrażanie nowoczesnych form prezentacji i upowszechniania zbiorów.

Pełnienie roli centrum digitalizacji zbiorów na Podkarpaciu.

 1. Poprawa warunków przechowywania zbiorów i dostosowanie infrastruktury muzeum do współczesnych standardów.
 2. Utrzymanie i rozwijanie wiodących obszarów badań regionalnych.
 3. Wykorzystanie i rozwijanie potencjału kadrowego Muzeum.

W ramach przyjętych celów szczegółowych na lata 2012-2016, przyjęto następujące działania operacyjne:

 1. Utrzymanie i rozwijanie zgromadzonego zasobu eksponatów oraz wzbogacanie wiodących kolekcji.(2012-2016)

 

 1. 1.Wzbogacanie wiodących kolekcji polegające na uzupełnianiu luk w: Galerii Malarstwa Zachodnioeuropejskiego, Galerii Malarstwa Polskiego, kolekcji Kolorystów oraz kolekcji militariów 19-20 w., sztuki nieprofesjonalnej; począwszy od roku 2013 (rok bazowy), poprzez przeznaczanie na ten cel rokrocznie nie mniej niż 5% dochodów własnych (2013-2016).
 2. 2.Opracowanie i złożenie przynajmniej 2 wniosków rocznie o sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu eksponatów kierowanych do podmiotów zewnętrznych (2012-2016).
 3. 3.Utrzymanie poziomu minimum 200 obiektów poddanych procesowi konserwacji
  w skali roku we własnej Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki. (2012-2016)
 4. 4.Poddanie konserwacji 400 sztuk negatywów szklanych z kolekcji E. Janusza (2013-2014).
 5. 5.Poddanie procesowi konserwacji ubiorów, strojów ludowych i mundurów (2013-2014).
 6. 6.Poddanie procesowi fumigacji zbioru 600 sztuk starodrukówzasobu Biblioteki muzeum (2015-2016).
 7. 7.Utworzenie internetowej Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „Rogate Serca”  (na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego) (2013-2014).
 1. Wzbogacenie oferty skierowanej dla publiczności poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu.
 1. 1.Organizowanie wystaw o tematyce historycznej, związanych z przypadającymia także historią techniki, cywilizacji i kultury (2012-2016).
 2. Organizowanie wystaw o tematyce archeologicznej, związane z problematyką osadnictwa pradziejowego (2013-2016).
 3. 3.Organizowanie wystaw o tematyce z zakresu sztuki przełomu XIX i XX wieku, sztuki współczesnej, sukcesywne prezentowanie rzemiosła artystycznego (2012-2016)
 4. 4.Organizowanie wystaw o tematyce etnologicznej, związanej z wszelkimi przejawami twórczości mieszkańców wsi i jej współczesnymi przeobrażeniami szczególnie w zakresie sztuki, muzyki i relacji społecznych (2012-2016)
 5. 5.Zorganizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych (2012-2016)

         organizacja  kolejnych edycji Europejskiej Nocy Muzeów w Rzeszowie

         organizacja  Kiermaszy Wydawnictw Muzealnych

         wernisaży i finisaży wystaw

         promocji własnych i obcych wydawnictw o tematyce historycznej

         koncertów muzycznych, odczytów, prezentacji multimedialnych

         udział w kolejnych edycjach Europejskich Dni Dziedzictwa

 1. 6.Przygotowanie i przeprowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci
   i młodzieży (2012-2016)
 1. III.WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH FORM PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA ZBIORÓW.

PEŁNIENIE ROLI CENTRUM DIGITALIZACJI ZBIORÓW NA PODKARPACIU.

 1. 1.Systematyczne powiększanie elektronicznej ewidencji zbiorów MUSNET w celu osiągnięcia w 2016 roku poziomu 15 tysięcy zdigitalizowanych pozycji inwentarzowych,  przy założeniu, że wielkością wyjściową jest ilość 5,4 tys. pozycji osiągnięta w roku 2011 (2012-2016).
 2. 2.Pozyskanie środków na digitalizację  zasobów archiwalnych muzeum (2013).
 3. 3.Utworzenie portalu internetowego udostępniającego zasób źródeł archiwalnych oraz promującego edukację kulturalną  „RADEK” w ramach RPOPodkarpackiego 2007-2013. (2013-2014)
 4. 4.Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania do laboratorium digitalizacji (2015-2016).
 5. 5.Rozbudowa Portalu Wirtualne Muzea Podkarpacia, poprzez promowanie zbiorów kolejnych podkarpackich muzeów (2012-2016).
 6. 6.Systematyczne poszerzanie elektronicznego katalogu zbiorów Biblioteki w celu uzyskania w 2016 roku poziomu 16 tys. wpisów,  przy założeniu, że wielkością wyjściową jest ilość  8,5 tys. wpisów osiągnięta w roku 2011 (2012-2016)
 7. 7.Zakup wyposażenia multimedialnego do wystaw oraz programów edukacyjnych (2014-2015).

 

 1. Poprawa warunków przechowywania zbiorów i dostosowanie infrastruktury muzeum
  do współczesnych standardów.

 

 1. 1.Dokończenie przebudowy zabytkowego dworu – spichlerza w Zgłobniu i utworzenie Regionalnej Składnicy zabytków Archeologicznych (2013-2014).
 2. 2.Wykonanie dokumentacji technicznej i przeprowadzenie remontu w budynku Muzeum Etnograficznego Rynek 6, Rzeszów (2012-2014).
 3. 3.Odtworzenie ekspozycji w Izbie Pamięci J. Przybosia (2012).
 4. 4.Wymiana sprzętu wystawienniczego w obiektach muzeum (2015-2016).
 5. 5.Zakup nowoczesnych urządzeń do monitorowania i poprawy warunków klimatycznych (2015-2016).
 6. 6.Prowadzenie systematycznych prac remontowych w obiektach Muzeum (2012-2016)
 1. Utrzymanie i rozwijanie wiodących obszarów badań regionalnych.

 

 1. 1.Opracowanie i przygotowanie do druku wydawnictw dotyczących historii regionu, katalogów zbiorów oraz prezentujących wyniki badań archeologicznych i etnologicznych (2012-2016)
 2. 2.Prowadzenie badań dotyczących wielkanocnych straży grobowych (2012-2014).
 3. 3.Powiększenie zasobu Biblioteki Muzeum o min. 350 tytułóliteratury specjalistycznej pochodzącej z zakupu (2012-2016)
 4. 4.Organizacja cyklicznych Międzynarodowych Archeologicznych Konferencji Sprawozdawczych (2012-2016)
 5. 5.Prowadzenie badań, nadzorów i ratowniczych badań archeologicznych (2012-2016)
 6. 6.Prowadzenie badań w czterech obszarach tematycznych (2012-2016): 

         Rozplanowaniem wewnętrznym osad tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

         Ludowe pieśni maryjne w muzycznej tradycji Podkarpacia

         Sztuka współczesna: recepcja sztuki dawnej w sztuce współczesnej

         Antropologiczna funkcja drzew w kulturze ludowej

 1. VI.WYKORZYSTANIE I ROZWIJANIE POTENCJAŁU KADROWEGO MUZEUM.
 1. 1.Podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa / zarządzania projektami (2012-2016).
 2. 2.Uczestnictwo w ogólnopolskich programach dotyczących zarządzania, wystawiennictwa, konserwacji, edukacji muzealnej (2012-2016).
 3. 3.Zwiększenie składu osobowego Pracownio specjalistę ds. konserwacji metalu (2014).

Wdrażanie strategii i monitoring.

 

                Opracowana strategia została zaakceptowana przez Radę Muzealneą przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Strategia jest realizowana na podstawie rocznych planów operacyjnych.

                Wszyscy pracownicy Muzeum zostaną zapoznani z założeniami strategii oraz misją instytucji. Do każdego celu operacyjnego zostaną przypisane konkretne działania i zadania do realizacji przez komórki organizacyjne instytucji oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Szczegółowo zostanie przeanalizowany budżet muzeum i dokonany podział środków niezbędnych do wykonania poszczególnych zadań. W razie konieczności zostanie przeprowadzona alokacja zasobów.

Procesowi wdrażania strategii będą towarzyszyły działania kontrolne zmierzające do wykrywania błędów i skutecznego zarządzania ryzykiem. W razie wystąpienia zmiany uwarunkowań zewnętrznych podjęte zostaną działania dostosowawcze, w celu elastycznego reagowania na potrzeby otoczenia.

Aktualizacja planów strategicznych i operacyjnych odbywać się będzie w miarę potrzeb. W przypadku wystąpienia zmian w otoczeniu lub  zmian obszarów działania instytucji mogą być wprowadzane modyfikacje planów.

 

Powiaty

 
 

Inne Jednostki

Gminy
 
 
 
Wojewódzkie Instytucje Kultury
Wojewódzkie Jednostki Oświatowe
Urzędy Pracy